Menu Sluiten

Of MOVE ANBI-geregistreerd is? Jazeker!

Waarom is MOVE ANBI-geregistreerd?

ANBI is een term van de Nederlandse Belastingdienst. Het staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. En dat doen we, door vanuit een christelijke identiteit content te maken die mensen – met name jongeren – inspireert in hun groei n geloof. Lees hier meer over onze community.

MOVE is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Stichting Living Image. Onder deze stichting is MOVE ANBI-geregistreerd. Als ANBI kan MOVE gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting. Daarom kun jij jouw gift aan MOVE community aftrekken van je inkomstenbelasting.

MOVE ANBI gegevens

De Stichting Living Image is ingeschreven onder nummer 65205812 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht.

RSIN-nummer: 8560.19.926

Postadres: Mariahoek 17, 3511 LG Utrecht

Bezoekadres: Mariahoek 17, 3511 LG Utrecht

Doelstelling volgens statuten

De stichting heeft ten doel:

a. het realiseren van films vanuit een christelijke identiteit met als doel te inspireren, confronteren, mensen raken en in beweging zetten alsmede het op deze manier helpen en ondersteunen van organisaties en kerken die handelen vanuit het christelijke geloof.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In hoofdlijnen van het beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het:

  1. Maken van korte en lange films en documentaires (tot eind 2018);
  2. Opzetten en uitbouwen van MOVE (vanaf januari 2019). MOVE is een online platform waar jonge christenen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. MOVE is vanuit een ideëel motief opgezet, namelijk het terugbrengen van geloof in de belevingswereld van jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar door middel van het maken en verspreiden van online content en offline meet ups.

De manier waarop de instelling geld werft is door:

  1. Verkoop van de geproduceerde films en documentaires (tot eind 2018).
  2. Omzet uit uitzend- en vertoonrechten aan mediakanalen (tot eind 2018).
  3. Giften van bedrijven, kerken, organisaties en individuen die het werk van de stichting een warm hart toe dragen (vanaf januari 2019).

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:

  1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  2. Gelden worden besteed conform de doelstellingen.
  3. Bij liquidatie komt een batig saldo ten goede aan een ANBI-instelling met een soortgelijk doel.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur

Voorzitter: Felix Govers
Secretaris: Ruben Juch
Penningmeester: Henk-Jan van Maanen
Bestuurslid: Laurens van der Geer
Bestuurslid: Stephan Valkenier

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van Stichting Living Image ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De actuele uitgeoefende en geplande activiteiten zijn terug te vinden op deze website – move.community – en de Instagram, YouTube en Facebook pagina’s gelieerd aan MOVE. Door MOVE te ondersteunen kunnen wij ons bereik onder jongeren uitbreiden. Omdat MOVE ANBI geregistreerd is, kun je deze giften aftrekken van je inkomstenbelasting.

Prognose jaren 2020 – 2022
Prognose 2020Prognose 2021Prognose 2022
Baten
1. Giften en bijdragen derden230.000230.000230.000
Totaal baten 230.000230.000230.000
Lasten
2. Projectkosten188.000188.000188.000
3. Kosten beheer en administratie 33.00033.00033.000
4. Lasten overig 11.00011.00011.000
Totaal lasten 232.000232.000232.000
Resultaat (baten –  lasten) -2.000-2.000-2.000
Balans 31 december 2018 – 2020
Balans 31-12-20Balans 31-12-19 Balans 31-12-18
Activa
1. Vaste activa1.8092.242 2.423
2. Vorderingen7.06310.986 3.529
3. Liquide middelen17.8844.707 10.661
Totaal activa26.75617.935 16.613
Passiva
4. Eigen vermogen13.3389.174 9.436
5. Kortlopende schulden13.4188.761 7.177
Totaal passiva26.75617.935 16.613
Staat van Baten en Lasten 2018 – 2020
B&L 2020B&L 2019B&L 2018
Baten
1. Opbrengsten227.399132.55859.789
Totaal baten227.399132.55859.789
Lasten
2. Projectkosten60.726125.48046.289
3. Kosten beheer en administratie162.3347.1628.137
4. Lasten overig175178150
Totaal lasten223.235132.82054.576
Resultaat (baten – lasten)4.164-262 5.213