De favoriete bijbelteksten
van Tim Thijs

Romeinen 10 : 9
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

1 Petrus 4 : 7
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 2 : 9
U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot Zijn eigendom maakte.

Hebreeën 10 : 14
Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

Hebreeën 10 : 17
En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken.

2 Timotheüs 1 : 6 – 7
Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

1 Thessalonicenzen 5 : 9
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.

Filippenzen 4 : 7
De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus.

1 Korinthe 6 : 19 – 20
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Romeinen 8 : 15
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Romeinen 9 : 25
Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: geliefde.

Jeremia 29 : 11
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Jeremia 17 : 7
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.  Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Jesaja 43 : 4
Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u liefgehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel.

Jesaja 54 : 17
Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de HEERE.

Jesaja 40 : 29
Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

1 Petrus 2 : 24
Die zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Psalm 36 : 9
Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.

Psalm 37 : 3 – 4
Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Psalm 37 : 5 -6
Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.  Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.

Psalm 34 : 16
De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.

Psalm 19 : 15
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser.

Psalm 20 : 5
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.

Romeinen 8 : 28
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Efeze 2 : 4
Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

Hoe de Bijbel je helpt om het pinkstervuur laaiende te houden…

Voelt je geloofsleven soms mat en droog?
Luister dan dit!

Inspirerende content over
Bijbel en Wetenschap

Fix nu jouw Jongerenbijbel!