1.   ANBI Gegevens

De Stichting Living Image is ingeschreven onder nummer 65205812 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht.

RSIN-nummer: 8560.19.926

Postadres: Europalaan 400, 6de verdieping, 3526 KS Utrecht

Bezoekadres: Europalaan 400, 6de verdieping, 3526 KS Utrecht

Doelstelling volgens statuten

De stichting heeft ten doel:

a.        het realiseren van films vanuit een christelijke identiteit met als doel te inspireren, confronteren, mensen raken en in beweging zetten alsmede het op deze manier helpen en ondersteunen van organisaties en kerken die handelen vanuit het christelijke geloof.

b.       het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In hoofdlijnen van het beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

·         - het maken van korte en lange films en documentaires (tot eind 2018);

·         - het opzetten en uitbouwen van MOVE (vanaf januari 2019). MOVE is een online platform waar jonge christenen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. MOVE is vanuit een ideëel motief opgezet, namelijk het terugbrengen van geloof in de belevingswereld van jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar doormiddel van het maken en verspreiden van online content en offline meet ups.

De manier waarop de instelling geld werft:

·         Door verkoop van de geproduceerde films en documentaires (tot eind 2018).

·         Door verkoop van uitzend- en vertoonrechten aan mediakanalen (tot eind 2018).

·         Door giften van bedrijven, kerken, organisaties en individuen die het werk van de stichting een warm hart toe dragen (vanaf januari 2019).

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:

·         De stichting heeft geen winstoogmerk.

·         Gelden worden besteed conform de doelstellingen.

·         Bij liquidatie komt een batig saldo ten goede aan een ANBI-instelling met een soortgelijk doel.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur

  • Voorzitter: Felix Govers
  • Secretaris: Ruben Juch
  • Penningmeester: Henk-Jan van Maanen
  • Bestuurslid: Laurens van der Geer
  • Bestuurslid: Stephan Valkenier

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van Stichting Living Image ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De actuele uitgeoefende en geplande activiteiten zijn terug te vinden op de website: www.move.community en de Instagram, YouTube en Facebook pagina’s gelieerd aan MOVE.

Financiële verantwoording

Prognose jaren 2019 – 2021

 

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Baten

 

 

 

1. Giften en bijdragen derden

175.000,00

230.000,00

230.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

175.000,00

230.000,00

230.000,00

Lasten

 

 

 

 

 

 

2. Projectkosten

144.000,00

188.000,00

188.000,00

3. Kosten beheer en administratie

28.000,00

33.000,00

33.000,00

4. Lasten overig

6.000,00

11.000,00

11.000,00

Totaal lasten

178.000,00

232.000,00

232.000,00

Resultaat (baten -  lasten)

- 3.000,00

- 2.000,00

- 2.000,00

 

 

Balans 31 december 2017 2018

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Balans 31-12-17      Balans 31-12-18

Activa

1. Vaste activa                                                                                                     3.144,00                 2.423,00

2. Vorderingen                                                                                                      11.811,00              3.529,00

3. Liquide middelen                                                                                            6.059,00                10.661,00

Totaal activa                                                                                                       21.014,00              16.613,00

Passiva

4. Eigen vermogen                                                                                              4.223,00                9.436,00

5. Kortlopende schulden                                                                                    16.791,00              7.177,00

Totaal passiva                                                                                                     21.014,00              16.613,00

Staat van Baten en lasten 2017 2018

                                                                                                                                  2017                         2018

Baten

1. Opbrengsten                                                                                                     50.262,00              59.789,00

Totaal baten

Lasten

2. Projectkosten                                                                                                   37.496,00              46.289,00

3. Kosten beheer en administratie                                                                    9.320,00                 8.137,00

4. Lasten overig                                                                                                    205,00                   150,00

Totaal lasten                                                                                                        47.021,00              54.576,00

Resultaat (baten – lasten)                                                                                3.241,00                5.213,00